פוליסת First Class

   

להלן פירוט גבולות האחריות לחלק א' - הפוליסה הבסיסית:

הסעיף בפוליסה הכיסוי גבול האחריות השתתפות עצמית
פרק 2 ו-3 גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות

2,500,000 $

 
2.1 הוצאות רפואיות בעת אשפוז כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא השתתפות עצמית
2.21 פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא השתתפות עצמית
2.2.2 פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבי"ח קרוב  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא השתתפות עצמית
2.3 הטסה רפואית לישראל כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא השתתפות עצמית
3.1           הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז כגון רופא, בדיקות כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות 50 $
3.2               תרופות 500 $ 50 $
3.3                 טיפול חירום בשיניים 400 $ 50 $
3.4            פיזיותרפיה בחו"ל 500 $ לטיפול ועד 6 טיפולים 50 $
3.5           המשך טיפול בישראל עקב תאונה שארעה בחו"ל 10,000 $ ועד 120 יום ללא השתתפות עצמית
3.5.1 הורדת גבס, הוצאת מסמרים ופיזיותרפיה בישראל 6,000 $ כלול בגבול האחריות של המשך טיפול בישראל 20% לטיפול
פרק 4     הוצאות מיוחדות    
4.1 החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח כמפורט להלן:
4.1.1 הוצאות לינה בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח 150 $ ליום 50 $
4.1.2 כרטיס נסיעה לישראל למבוטח 1,000 $  50 $
4.2 הטסת מלווה ושהייה במקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל 2,500 $ 50 $
4.3 היריון שאובחן לראשונה בחו"ל  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות  
4.3.1 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות 50 $
4.3.2 הוצאות רפואיות בעת אשפוז  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות  
4.4 הוצאות העברת גופה  כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא השתתפות עצמית
פרק 5 חיפוש איתור וחילוץ באמצעות הראל 669 250,000 $
פרק 6 חבות כלפי צד ג' 150,000 $
 

 


 

להלן גבולות האחריות לחלק ב'- הרחבות לפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל תמורת דמי ביטוח נוספים

הסעיף בפוליסה הכיסוי
גבול האחריות
השתתפות עצמית
פרק 14     כבודה (מטען אישי נלווה) - אובדן או גניבה מתוכה
 2,250 $  
14.4.1 מגבלה לפריט 300 $ 50 $
14.4.2 דברי ערך 500 $ 50 $
14.4.3 רכישת פרטים חיוניים במקרה של איחור בהגעת כבודה 150 $ 50 $
14.4.4 ערך מזוודה ו/או תיק ו/או ארנק 75 $ ללא ה.ע
14.4.5 מצלמה ואביזריה 350 $ 50 $
14.4.6 שיחזור מסמכים 250 $ ללא ה.ע
פרק 15 ביטול נסיעה וקיצור נסיעה
 
 15.2 ביטול נסיעה
ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח
5,000 $
2,000 $
50 $
 15.3 קיצור נסיעה
ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח
7,000 $
2,000 $
50 $
פרק 16 חיפוש, איתור וחילוץ 130,000 $ ללא השתתפות עצמית
פרק 17 ספורט אתגרי כלול בגבול האחריות 50 $
פרק 18 מוות או אובדן איברים עקב ארוע תאונתי (עד גיל 70)       
  אובדן איברים בלבד
מוות
13,500 $
50,000 $
ללא ה.ע
 פרק 19 ספורט אתגרי כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית 50 $
פרק 20 ספורט חורף
20.2 הוצאות רפואיות בעת אשפוז

 כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית

ללא ה.ע

20.2 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית

50 $

20.2.1 שיפוי בגין אובדן ימי סקי

300 $

50 $

20.2.2 ביטול נסיעה עקב היעדר באתר סקי
כרטיס נסיעה
שירותי קרקע

300 $
50$ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל

50 $

20.2.3 איחור בהגעה לאתר הסקי בשל מזג אוויר 50 $ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל

50 $

20.2.4 אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה של 48 שעות ומעלה

 75$ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל

50 $

20.2.5 איחור בהגעת ציוד ספורט חורף
מתוכו: פריט אחד

200 $
20 $

ללא ה.ע

פרק 21 אובדן או גניבה של מחשב אישי נישא/טאבלט
2,000 $   200 $
פרק 22
         
אובדן או גניבה של טלפון נייד
750 $ 200 $
פרק 23 אופניים דו גלגליים (עד 90 ימים)
1,800,000 $  
פרק 23 אובדן או גניבה (בהתאם לסכום
הביטוח הנדרש על פי ערך
האופניים ואשר נרשם בדף הרשימה)

נזק או גניבה שהיו בידי מוביל אווירי

2,500 $
4,500 $
6,000 $

בהתאם לסכום הנדרש


אובדן כללי - 50 $
גניבה - 250 $

1,000 $

פרק 24 ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב/קראון שכור (לנהג מגיל 24 ועד גיל 75)
1,500 $  

 

התנאים המלאים והמחייבים הינם תנאי הפוליסה המלאים שבפוליסת הביטוח

** יום היציאה מהארץ ויום החזרה לארץ נכללים במניין הימים

ניתן לבצע הזמנה טלפונית בטלפון: 03-5588121