חבות כלפי צד שלישי

   

חבות כלפי צד שלישי

בכל אחד מפוליסות ביטוח הנסיעות לחו"ל אשר אנו מספקים במדנס סוכנות לביטוח בע"מ, ניתן למצוא סעיף אשר מגן על המבוטח מפני פגיעה אפשרית בצד שלישי במהלך טיולו בחו"ל. מקרה שכזה אינו שכיח, אך לעיתים קורה כי במהלך הטיול, נגרם נזק כל שהוא לאדם אחר, דבר שנעשה ללא כל כוונה מראש, ויכול להביא לחוב כספי כבד של המבוטח לאותו אדם שנפגע, חוב אשר יכול להגיע לעשרות אלפי דולרים.
על כן במקרים כאלה, המבטח ישפה את המבוטח (לא משנה איזה סוג של פוליסת ביטוח נסיעות הוא הזמין) בגין חבותו החוקית כלפי צד שלישי ובלבד שגבול אחריות המבטוח לא יעלה על סך $150,000 לכל מבוטח, וזאת עבור נזק גוף או רכוש אשר ארעו בתקופת הביטוח ואשר בגינם חב המבוטח לצד ג' על פי פקודת הנזיקין.
אם זאת יש לומר כי לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי פרק זה כאשר חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי הנה חבות מהחבויות להלן או נובעות במישרין או בעקיפין מהן:
חבות מעבידים, חבות חוזית או חבות כלפי בן משפחה קרוב של המבוטח.
חבות עקב משלח יד, עסק או מקצוע.
חבות עקב בעלות או חזקה או שימוש בכלי רכב, בכלי טייס או בכלי שייט.
חבות כתוצרה מעיסוק בטיפוס הרים, בצלילה, ברכיבה, בשימוש בכלי נשק ובספורט חורף.