איך מתבצע תהליך תביעה לפיצוי מהראל

   

איך מתבצע תהליך תביעה לפיצוי מהראל

בים שואלים אותנו איך בדיוק ומתי בדיוק, עלינו לבקש מהראל, החזר כספי על הוצאה רפואית שהייתה לנו בחו"ל או החזר כספי על מצלמה שנגנבה לנו במהלך הטיול.

בדף זה ננסה לעלות על כל שאלות אלו, תוך פירוט מקסימאלי לסוגי הבקשות האפשריות להחזר כספי מהמבוטח. יש לומר שהבקשות תקפות לכל סוגי פוליסות ביטוח הנסיעות שאנו מציעים ללקוח.


ראשית חשוב לומר כי המבוטח ישתף פעולה עם המבטח לפני ואחרי הגשת תביעתו ויעשה כל הנדרש כדי לאפשר למבטח לברר חבותו לתשלום על פל פי הפוליסה והיקפה.

המבוטח יודיע למבטח מיד על כל אירוע מבוטח וימציא לו בהקדם האפשרי את כל המסמכים (מקוריים בלבד) כולל חתימה על טופס ויתור סודיות רפואית והפרטים המפורטים להלן:

  1. אשפוז בבית חולים בחו"ל: טופס אשפוז מבית חולים בו אושפז המבוטח. כמו כן, על בית החולים להתקשר למבטח לצורך אישור תשלום האשפוז
  2. הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז: מסמך של רופא הכולל דיאגנוזה, סיבת הטיפול ותולדות המחלה. באם נעשה טיפול בשלבים, יש לפרט כל טיפול בנפרד וסיבתו. אישור על תשלום על ידי קבלות מקוריות. תרופות – מרשם רופא על הצורך ברכישת תרופות בצירוף קבלות מקוריות. למען הסר ספק, על המבוטח לשלם בחו"ל את כל ההוצאות הקשורות בהוצאות הרפואיות שלא בעת אשפוז כמפורט לעיל. על המבוטח להגיש למבטח בישראל את תביעתו לתגמולי הביטוח המגיעים לו, אם מגיעים לו, על פי תנאי פוליסה זו
  3. כרטיס נסיעה: הכרטיס המקורי שלא נוצל, הכרטיס החדש שנרכש ותעודת המטפל המעידה במפורט על הסיבה לאי יכולתו של המבוטח לקיים הנסיעה במועדה ולהשתמש בכרטיס המקורי
  4. אובדן או נזק לכבודה: טופס התביעה המצורף לפוליסה כשהוא מלא וחתום על כל פרטיו, כולל תאור פרטי האירוע והמטען שאבד או ניזוק ובצרוף האישורים המפורטים בהמשך: אישור על הודעה למשטרה ממקום האירוע בחו"ל, לחברת התעופה או למשרד האחראי של כלי תחבורה ציבורי אחר, אישור רכישה וכן אישור שלטונות המכס בארץ על הוצאת כבודה החייבת במכס
  5. הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה ו/או הוצאות מיוחדות: כל התעודות והמסמכים הרשמיים ו/או הרפואיים המוכיחים את זכאות המבוטח כגון: אישורי משרד הנסיעות, קבלות על תשלום או אישורים על פיקדונות, אישורי הזמנות, אישורי חברת תעופה, סיכומי מחלה, תעודות רפואיות וכדומה